Algemene Voorwaarden

Verkoopvoorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden (hierna: AV) zijn beschikbaar op de website van PandaPool (bedrijfsnaam: Bloom SAS, hierna: de Dienstverlener) en van de Dienstverlener op https://pandapool.nl/ (hierna: Website). omvatten de rechten en plichten van de Klant (hierna: de Klant) die gebruik maakt van de e-commercediensten die worden aangeboden via de Website https://pandapool.nl en bedrijven (hierna: de Bijdrager) die door de Dienstverlener worden gebruikt om zijn verplichtingen na te komen en de rechten uit te oefenen die voortvloeien uit deze AV.

Het doel van de website die door de dienstverlener wordt beheerd, is om de gemaakte zwembaden en de bijbehorende accessoires die op de website beschikbaar worden gesteld op een commerciële manier te verkopen.

Deze AV zijn van toepassing op alle contracten en diensten die door de dienstverlener en de klant (hierna samen: de partijen) worden gesloten via de genoemde website, ongeacht of deze worden uitgevoerd vanuit Nederland of in het buitenland door de dienstverlener of zijn contribuant. De dienstverlener geeft informatie over de rechten en plichten van consumenten die voortvloeien uit de transactie via de informatie over consumentenbescherming, die onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

Alle klanten van de serviceprovider hebben het recht om de diensten van de website te gebruiken, als ze zich geldig en succesvol registreren op de website, en ook de bepalingen van deze AV als bindmiddel accepteren.


DIENSTVERLENER
Naam: Bloom SAS

Hoofdkantoor: 10 RUE DU COLISEE, 75008 PARIS

Bedrijfsregistratienummer: 894 241 835 00012 

Fiscaal nummer: FR09 894 241 835

Telefonisch contact: +31 85 888 9823

Elektronisch contact: info@pandapool.nl

 

 

 

 1. ALGEMENE INFORMATIE

 

2.1. De aankoop van de door Dienstverlener geleverde producten is mogelijk via een elektronische offerteaanvraag, zoals gespecificeerd in deze AV.

2.2. De klant stuurt het verzoek om een ​​schatting van het gegeven product naar de serviceprovider door op het pictogram "Verzenden" te klikken nadat hij alle verplichte velden van het overeenkomstige technische blad heeft ingevuld en de ingevoerde gegevens heeft gecontroleerd. De Dienstverlener aanvaardt het aanbod van de Klant door middel van een bevestigingsmail, die expliciet de verklaring van de AV bevat. Het wordt beschouwd als een op deze manier tussen de partijen gesloten contract - in de Nederlandse taal.

 

 1. VERPLICHTINGEN VAN DE DIENSTVERLENER

3.1. De Dienstverlener is verplicht om het bestelde product voor te bereiden in overeenstemming met deze AV, om het af te leveren op de door de Klant aangewezen plaats, om de eigendom van het product over te dragen en - indien van toepassing - om de overdracht van alle productbeschrijvingen op zich te nemen. De plaats van uitvoering - tenzij anders bepaald in deze AV of door de partijen anders te bepalen - is het hoofdkantoor van de dienstverlener.

3.2. Als het leveringsadres is vermeld op het bestelformulier dan is de Dienstverlener verplicht om het product naar de klant te brengen of om de beste route te bespreken naar het adres vermeld op de bestelbon. De transportkosten worden aangegeven in de offerte van de Dienstverlener (artikel 5.8 van de AV). Bij ontvangst van het product op de in deze sectie aangegeven wijze, dient de klant te betalen bij levering of door bij bestelling het volledige contractbedrag over te maken.

3.3. De dienstverlener is verplicht het product te leveren in de hoeveelheid, kwaliteit en beschrijving die in het contract zijn gespecificeerd, en in overeenstemming met de bepalingen van het contract.

 

 

 

 1. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

 

4.1. Overeenkomstig de bepalingen van deze AV is de Klant verplicht de plaats van levering geschikt te maken voor de levering van het product, de aan de Dienstverlener verschuldigde kosten te betalen en het product in ontvangst te nemen.

Als de plaats van levering moeilijk te bereiken is, op enigerlei wijze wordt belemmerd, of als het betreden van het gebied vergunningsplichtig is, is het de verantwoordelijkheid van de klant om het geschikt te maken en is het noodzakelijk om '' de dienstverlener schriftelijk op de hoogte te stellen van de obstructie vóór levering. Als de levering mislukt als gevolg van een fout van de klant, kan de serviceprovider de kosten van herlevering aan de klant factureren.

4.2. Betaling van het totaal bedrag. Deze verplichting van de Klant omvat het nemen van alle maatregelen en het vervullen van de formaliteiten vereist door het contract of enige wetgeving, nodig om betaling mogelijk te maken in overeenstemming met de bepalingen. Indien de Klant het eindbedrag wil betalen door middel van een voorschot, moet het exacte eindbedrag op de rekening van de Dienstverlener staan ​​vóór de leverdatum, bij gebreke waarvan de levering kan worden geweigerd.

Indien de klant de bestelling onder rembours betaalt, is hij verplicht de prijs van de geleverde producten bij aflevering ter plaatse te betalen. Indien de vooraf overeengekomen prijs niet of gedeeltelijk bij aflevering wordt betaald, is de leverancier niet verplicht de producten te leveren, de kosten voor herlevering zijn voor rekening van de klant. Te late betaling sluit de aansprakelijkheid uit voor te late prestaties van de dienstverlener.

4.3. Na het sluiten van het contract (clausule 5.8 van de AV), moet de klant een voorschot betalen in de volgende gevallen: (1) de dienstverlener voert de volledige installatie ter plaatse uit, (2) in individuele gevallen, zoals levering aan- buiten de grenzen van Oostenrijk van meerdere zwembaden tot één opdrachtgever. Zolang de verplichting tot vooruitbetaling niet is nagekomen, is de Dienstverlener niet verplicht de werkzaamheden die verband houden met de bestelling aan te vangen. Het ontbreken van vooruitbetaling sluit de vertraging van de serviceprovider uit.

4.4. De klant is verplicht om de kosten te betalen, zelfs als er geen inspectie van het product is geweest.

 

 

 

 1. BESTELPROCES

 

5.1. De essentiële eigenschappen en kenmerken van de producten zijn aangegeven op de Website, de instructies voor het gebruik ervan zijn gedetailleerd te vinden op de specifieke informatiepagina en, indien van toepassing, in de instructies voor gebruik die bij het product worden geleverd.

5.2. Het is mogelijk om voor elk product (zwembad) op de Site een offerte aan te vragen door het formulier in te vullen, telefonisch of per e-mail.

5.3. De offerteaanvraag wordt verzonden na het indienen van een gratis offerte-aanvraag. Het versturen van een offerteaanvraag schept geen verplichting tot aankoop of betaling voor de Klant.

5.4. De klant stemt ermee in om de gegevens die tijdens de bestelling worden verstrekt indien nodig bij te werken - op basis van een afzonderlijke e-mailmelding van de klant - om ervoor te zorgen dat ze tijdig, volledig en nauwkeurig zijn. De extra kosten die voortvloeien uit de wijziging van gegevens die niet aan de Dienstverlener zijn meegedeeld, vallen onder de verantwoordelijkheid van de Klant.

5.5. Op basis van de offerteaanvraag kunnen Partijen vrijelijk overeenstemming bereiken over het aanbod van de Dienstverlener in overeenstemming met deze clausule (5.8. En 7.1. Van de AV), en dus over de gedetailleerde voorwaarden van de bestelling. Alvorens het aanbod van de dienstverlener te aanvaarden, heeft de klant het recht om de dienstverlener op de hoogte te brengen van elk verzoek tot wijziging, zowel in verband met materiële problemen met de bestelling als met aanvullende of andere voorwaarden.

5.6. De Dienstverlener ontwikkelt zijn aanbod en houdt volledig rekening met de wijzigingsbehoeften van de Klant. De Dienstverlener stuurt het definitieve aanbod per e-mail naar de Klant, waarin de relevante gegevens van de bestelling, het bestelnummer, alsmede de leverings- en betalingsvoorwaarden staan ​​vermeld.

5.7. De offerteaanvraag is onderverdeeld:

 • Enerzijds omvat het het hoofdproduct dat door de dienstverlener wordt geleverd (zwembad structuur) en de producten die er organisch aan zijn gekoppeld.
 • Anderzijds kan hij - op vraag van de Klant - een informatief aanbod doen van de tussenpersonen voor de realisatie van de installatiewerkzaamheden (voorbereiding van de put).
 • Deze werken (grondwerken, ontwerp van de betonplaat, opvulling, behandeling) worden niet uitgevoerd door de Dienstverlener, ze vallen dus niet onder zijn bevoegdheid en mogen enkel ter informatie in de schatting worden opgenomen.
 • In dit deel van de aanbieding dient de dienstverlener schriftelijk te onderstrepen dat de details van de kosten en taken die voor de installatie worden berekend, de verantwoordelijkheid zijn van de deelnemer, die rechtstreeks aan de tussenliggende partijen moet worden betaald, en dat de inbegrepen prijzen zijn indicatief.

 

   

  Na verzending van het definitieve aanbod is de Klant gerechtigd deze te accepteren. Hierna zal de Klant alleen in uitzonderlijke gevallen aanvullende wijzigingsverzoeken kunnen aangeven. Het contract tussen de partijen komt tot stand door de schriftelijke aanvaarding (aangegeven per e-mail) van het definitieve aanbod.

   

   

  5.8. De dienstverlener behoudt zich het recht voor om de prijzen van producten die op de website kunnen worden besteld te wijzigen, op voorwaarde dat de wijziging tegelijkertijd van kracht wordt met het verschijnen op de website. De wijziging heeft geen invloed op de vergoedingen die moeten worden betaald voor reeds bestelde producten. Als, ondanks alle zorgvuldigheid van de serviceprovider, een onjuiste prijs wordt weergegeven op het oppervlak van de website, bijv. voor een prijs van "0" € of "1" € die aanzienlijk verschilt van de bekende, algemeen aanvaarde of geschatte prijs van het product, mogelijk als gevolg van een systeemfout, is de serviceprovider niet verplicht om het product tegen een onjuiste prijs te leveren , maar kan levering tegen de juiste prijs aanbieden, met de wetenschap dat de klant zich kan terugtrekken uit zijn voornemen om te kopen.

  5.10. De Dienstverlener accepteert de bestelling alleen als de Klant alle velden invult die vereist zijn voor de bestelling. Als de Klant een veld onjuist of onvolledig invult, krijgt hij een foutmelding van de Dienstverlener. De dienstverlener is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen in de levering of andere problemen of fouten die kunnen worden toegeschreven aan de door de klant op een onjuiste en / of onnauwkeurige manier verstrekte bestelgegevens.

  5.11. Door de bestelling te plaatsen, verklaart de Klant tevens dat hij deze Algemene Voorwaarden aanvaardt en erkent dat deze voor hem bindend zijn.

   

  1. CORRECTIE VAN FOUTEN IN GEGEVENSINVOER

   

  Op elk moment van de bestelling en totdat de bestelling naar de serviceprovider is verzonden, heeft de klant de mogelijkheid om eventuele invoerfouten op de bestelinterface te corrigeren.

   

  1. TOEZEGGING AAN HET AANBOD, BEVESTIGING

   

  7.1. De Dienstverlener bevestigt de ontvangst van de bestelling (validatie van de schatting) die door de Klant is verzonden uiterlijk binnen 24 uur via een bevestigingsmail, welke bevestigingsmail het definitieve aanbod bevat. Deze bevestigingsmail informeert de Klant dat zijn bestelling door de Dienstverlener is ontvangen en schept een vaste geldigheidsplicht van 30 dagen voor de Dienstverlener.

  7.2. De dienstverlener maakt bij het verwerken van inkomende offerteaanvragen gebruik van eigen ontwikkelde software voor offertebeheer. Indien de Klant zijn bestelling reeds naar de Dienstverlener heeft gestuurd en - zelfs door het functioneren van de software of andere weglatingen - een fout constateert met betrekking tot de gegevens van het aanbod in de bevestigingsmail, dient hij dit aan de Dienstverlener te melden. In dat geval zal de dienstverlener zijn aanbod dienovereenkomstig aanpassen. De klant is niet verplicht om het gewijzigde aanbod te accepteren.

   

  1. UITVOERING VAN HET CONTRACT

   

  8.1. De dienstverlener is verplicht om de voorwaarden voor het uitvoeren van de activiteit zodanig te organiseren dat een veilige, professionele, economische en tijdige uitvoering van de activiteit wordt gegarandeerd. De Dienstverlener dient te handelen in overeenstemming met de instructies van de Klant. De instructie mag de organisatie van de activiteit niet wijzigen en mag geen negatieve gevolgen hebben voor de prestaties van de dienstverlener. Als de Klant een onpraktische of onprofessionele instructie geeft, is de Dienstverlener verplicht hem dienovereenkomstig te waarschuwen. Indien de Klant ondanks de waarschuwing zijn instructies handhaaft, kan de Dienstverlener de overeenkomst beëindigen of de taak uitvoeren volgens de instructies van de Klant, voor risico van de Klant. De Dienstverlener is verplicht om te weigeren de instructie op te volgen als de uitvoering ervan zou leiden tot een overtreding van de wet of een officiële beslissing, of de persoon of eigendommen van anderen in gevaar zou brengen.

  8.2. De dienstverlener heeft recht op een pandrecht op de activa van de klant die zijn bezit zijn geworden als gevolg van de overeenkomst (tijdens de uitvoering) om de lasten en kosten veilig te stellen.

  8.3. De Dienstverlener - indien vereist door de Klant - organiseert de installatiewerkzaamheden met de Inzender. Daartoe kan de Dienstverlener voor aanvang van de werken ook een gratis onderzoek aanvragen bij de Klant op de plaats van installatie. De Dienstverlener is echter alleen aanwezig als communicatieassistent tijdens de organisatie van de installatie, is niet verantwoordelijk voor de uitvoering ervan of voor het verzamelen van de relevante elementen van de prijsofferte, de Klant komt met de Inzender overeen over de uitvoering van de werken en eventuele bijkomende kosten.

  8.4. De serviceprovider is niet aansprakelijk voor enige schade die wordt veroorzaakt door de bijdrager die de installatie uitvoert. Als er schade optreedt tijdens de installatie of schade als gevolg van installatiefouten na installatie, kan de klant rechtstreeks een schadeclaim indienen bij de bijdrager.

  8.5. Als uitvoering onmogelijk wordt om een ​​reden waarvoor geen van beide partijen verantwoordelijk is, en

   

   

  • de reden voor de onmogelijkheid is ontstaan ​​in het belang van de Dienstverlener, hij kan geen aanspraak maken op vergoeding,

   

  • de reden voor de onmogelijkheid is ontstaan ​​in het belang van de Klant, heeft de Dienstverlener recht op de kosten, maar de Klant kan het bedrag dat de Dienstverlener door de onmogelijkheid heeft bespaard en dat hij elders had kunnen verdienen, aftrekken of,

   

  • indien de reden voor de onmogelijkheid is ontstaan ​​in het belang of buiten het belang van beide partijen, heeft de dienstverlener recht op een evenredig deel van het honorarium voor de verrichte werkzaamheden en de kosten daarvan.

   

   

  Als dit niet mogelijk is, kan de klant van de serviceprovider verlangen dat hij het begonnen maar niet voltooide werk overdraagt; in dat geval zijn de regels met betrekking tot ongerechtvaardigde verrijking van overeenkomstige toepassing.

   

  8. 6 De rechtsgevolgen van handhaving worden bepaald op basis van feitelijk bezit. Aangezien de serviceprovider verplicht is de eigendom van het product over te dragen om het contract uit te voeren, wordt het product eigendom van de klant bij levering van het product en betaling van de kosten.

   

  1. BETALINGSVOORWAARDEN

   

  9.1. De klant is verplicht alle orderkosten te betalen totdat het product uiterlijk is afgeleverd. Indien niet alle bestelde producten worden geleverd, is de klant verplicht de kosten voor de niet geleverde producten te betalen totdat deze zijn overhandigd.

  9.2. Door de AV te aanvaarden, stemt de klant ermee in dat de dienstverlener een factuur opstuurt die hem elektronisch wordt toegezonden. Het is mogelijk om deze toestemming in te trekken met een duidelijke juridische verklaring gericht aan de dienstverlener. Als de factuur van de klant of het verzoek om elektronisch te verzenden is ingevuld, zal de serviceprovider de klant de factuur / het verzoek om betaling per e-mail sturen. De Klant is verplicht de elektronische factuur af te drukken zonder elektronische handtekening en deze in zijn boeken op te nemen als een papieren factuur.

  9.3. In de prijsofferte is de Klant verplicht om de vergoeding voor het zwembad en zijn directe accessoires (in de prijsofferte: deel “Verwacht eindbedrag”) aan de Dienstverlener te betalen (volgens clausule 9.1). De klant is verplicht de installatiekosten in het tweede segment van de aanbieding niet aan de dienstverlener, maar aan de installateur die de installatie uitvoert, op basis van hun overeenkomst te betalen.

   

  1. LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

   

  10.1. De serviceprovider levert het product dat is geselecteerd en besteld op de website op het afleveradres dat door de klant is opgegeven bij het bestellen op de levertijd die is vermeld in de orderbevestiging die per e-mail aan de klant is verzonden en in de e-mails met kennisgeving vóór levering.

  10.2. De levering vindt plaats door een transportbedrijf, vanuit het hoofdkantoor van het bedrijf. De verplichting van de Dienstverlener strekt zich alleen uit tot de levering van het product op het afleveradres. De vervoerder dient maximaal 40 minuten na aankomst op het afleveradres en melding aan de Klant aanwezig te zijn op het afleveradres. Als de levering niet door de klant wordt georganiseerd voor de ontvangst van het product, is de vervoerder niet verplicht ter plaatse te blijven. In dat geval zal de serviceprovider een andere datum afspreken met de klant. De kosten van herlevering, inclusief kosten die verband houden met de verantwoorde opslag van het eindproduct, zoals de huur van een magazijn, zijn voor rekening van de Klant.

  10.3. Als een klant een vervallen en onbetaalde factuur heeft, kan de serviceprovider de service opschorten totdat deze is afgewikkeld en kan de betaalde aankoopprijs van de nieuwe bestelling worden opgenomen in de vorige schuld. De Klant is geldig vanaf de datum van de vertraging op de eerste dag van het kalender semester waarop de vertraging betrekking heeft, en kan onderworpen zijn aan vertragingsrente. Alle kosten die voortvloeien uit de invordering van schulden zijn de verantwoordelijkheid van de klant.

  10.4. De klant is verplicht om het product item voor item te inspecteren op het moment van levering of ontvangst, om de ontvangst te ondertekenen in geval van volledige uitvoering en om te bevestigen dat het product is afgeleverd op het afleveradres. Hierna is een volledige 30 dagen geld-terug-garantie van toepassing op de zwembadstructuur en de complete technische kit, als het gemelde probleem de verantwoordelijkheid van de leverancier is. Daarna kan de dienstverlener geen klachten meer accepteren over eventuele tekortkomingen. In geval van schade of anomalie die door de klant wordt gemeld, is de vervoerder verplicht om de goederen op verzoek van de klant stuk voor stuk over te dragen en ter plaatse een rapport bij te houden. De vervoerder is verantwoordelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schade.

  10.5. Alle leveringsvoorwaarden in deze sectie zijn van toepassing op alle bestellingen die per e-mail, telefoon of persoonlijk worden geplaatst.

   

   

  1. VERANTWOORDELIJKHEID

   

  11.1. De dienstverlener sluit alle aansprakelijkheid uit voor overtredingen begaan door de klant. De Dienstverlener sluit zijn verantwoordelijkheid uit voor het behoud van de staat van de tuin onder het afleveradres. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel of materiële schade die zich kan voordoen in de periode tussen de verwijdering van het transportvoertuig en het plaatsen van het product, aangezien het plaatsen van het product de verplichting is van de klant na levering. De Dienstverlener is niet verplicht boetes te betalen.

  11.2. De dienstverlener wordt ontheven van zijn aansprakelijkheid als hij bewijst dat de schending van het contract werd veroorzaakt door een omstandigheid buiten zijn wil om, die onvoorzienbaar was op het moment van het sluiten van het contract, en niet de bedoeling had de omstandigheid te vermijden of de schade (hierna: overmacht). In het bijzonder worden als overmacht beschouwd: weersomstandigheden, verkeersopstoppingen, ongevalsfactoren, technische problemen van het transportvoertuig, onvoorzienbare ziekte van de personen die bij het transport betrokken zijn, ongeoorloofde schorsing van het rijbewijs voor op levering, of omstandigheden die zich voordoen in het belang van de klant (bijvoorbeeld als de bouw van de graafkuil onvolledig is aan het einde van de levering, of als het opgegeven afleveradres niet beschikbaar is en de dienstverlener geen schriftelijke informatie van de klant over deze omstandigheid).

  11.3. De Dienstverlener maakt gebruik van de hulp van een andere persoon (vervoerders) om aan hun verplichtingen te voldoen of hun rechten uit te oefenen. De Inzender is - tijdens de uitoefening van de door hem uitgeoefende activiteit - onderworpen aan dezelfde verplichtingen - gespecificeerd in clausules 8 en 10 van deze AV - als de Dienstverlener, rekening houdend met de verschillen die voortvloeien uit de aard van de juridische relatie en van het instructierecht van de dienstverlener.

  11.4. Vanwege de mogelijke grensoverschrijdende aard van de levering van producten, verbindt de Klant zich ertoe om bij het gebruik van de Website te handelen in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke nationale wetgeving. Als enige activiteit met betrekking tot het gebruik van de website niet is toegestaan ​​volgens de wetgeving van de staat van de klant, is de klant als enige verantwoordelijk voor het gebruik.

  11.5. Als de klant aanstootgevende inhoud op de website opmerkt, is hij verplicht om de dienstverlener hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Als de dienstverlener van mening is dat de vermelding gerechtvaardigd is tijdens zijn procedure te goeder trouw, heeft hij het recht om de informatie onmiddellijk te verwijderen of te wijzigen.

   

  11.6. De Dienstverlener verleent 10 jaar garantie op de structuur van het bestelde zwembad, waarvan de voorwaarden en de werking worden vermeld op het garantiepapier dat bij levering van het zwembad naar de Klant wordt gestuurd. De Dienstverlener is ook verplicht om het garantiedocument in elektronische vorm onmiddellijk, of uiterlijk binnen 5 werkdagen na levering van het zwembad, naar de Klant te sturen.

   

  1. INTELLECTUELE EIGENDOM

   

  12.1. De website en foto's, tekst en structurele vormgeving hebben een eigen origineel karakter en zijn daarom auteursrechtelijk beschermd. De Dienstverlener is de houder van het auteursrecht van alle inhoud die op de Site wordt weergegeven: elk werk dat wordt beschermd door het auteursrecht of andere intellectuele creaties.

  12.2. Het kopiëren, opslaan of afdrukken van (een deel van) de inhoud van de website op fysieke of andere dragers is alleen toegestaan ​​met voorafgaande schriftelijke toestemming van de dienstverlener.

  12.3. Naast de rechten die uitdrukkelijk in deze AV zijn uiteengezet, verleent het gebruik van de website of enige bepaling van de AV de klant niet het recht om de handelsnamen of handelsmerken op de website te gebruiken of te gebruiken.

  Ingangsdatum: 14/02/2020